Οικονομικά Στοιχεία

TEVASPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 147090601000

ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN

Σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας TEVASPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Χ. Τρικούπη, αριθμός 151, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Yποβολή και έγκριση του Iσολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

3. Εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

4. Eκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Tράπεζα στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά , 17 Αυγούστου 2019

Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.